Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Бесплатне ужине за ученике и децу

Права и услуге

Бесплатне ужине за ученике и децу


Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву.

8. Бесплатне ужине за ученике и децу из социјално угрожених породица

Члан 33.

Право на бесплатну ужину имају ученици основних школа и деца из предшколске установе чија породица остварује право на новчану социјалну помоћ, у смислу Закона о социјалној заштити.

Изузетно од ст.1. овог члана може се признати право на бесплатну ужину и другом ученику или детету чија породица се тренутно и изненадно нађе у тешкој ситуацији.

Списак ученика и деце за бесплатне ужине сачињава основна школа, односно, предшколска установа.

Списак из предходног става овог члана, доставља се Центру који на почетку школске године, након извршене провере испуњености услова, доноси решење о признавању права на бесплатну ужину ученика или детета.

Уколико у току школске године, дође до промене у броју ученика или деце, на основу новог списка достављеног Центру, донеће се ново решење о признавању овог права.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин