Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Смештај у установу социјалне заштите

Права и услуге

Услуге смештаја – домски смештај, смештај у храснитељску породицу за децу и одрасле, смештај у прихватилиште


Услуге смештаја које Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин обавља  а спадају у обим услуга јавниг овлашћења , послове које нам је поверила Република Србија су:

 1. Смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије;
 2. Домски смештај;
 3. Смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја.

Услуге смештаја:

Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у:

1) сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије (у даљем тексту: породични смештај);

2) дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице (у даљем тексту: домски смештај);

3) прихватилиште;

4) друге врсте смештаја, у складу са законом.

Услуге смештаја обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом.

 1. Породични смештај:

Пружањем услуга породичног смештаја деци и младима се привремено, до завршетка редовног школовања односно до навршене 26. године живота, обезбеђују нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу. Породични смештај за децу и младе обухвата и припрему за повратак родитељима, други стални животни аранжман и припрему за самосталан живот. Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета живота.

Врсте породичног смештаја:
1) стандардни смештај;
2) смештај уз интензивну или додатну подршку;
3) ургентни смештај;
4) повремени смештај;
5) друга врста смештаја у другу породицу.

Ближе услове за коришћење услуге породичног смештаја, као и друге врсте породичног смештаја прописује министар надлежан за социјалну заштиту.

Пружаоци услуге породичног смештаја: Услугу породичног смештаја првенствено пружају сродници када је то у складу са најбољим интересом корисника.Услугу породичног смештаја може пружати и друго лице које је процењено као подобно, које је успешно завршило обуку и стекло лиценцу за пружање те услуге.Лице  које пружа услугу породичног смештаја деци и младима има положај хранитеља у смислу закона којим се уређују породични односи. Лице из добија одговарајућу обуку, а током пружања услуге подршку, у складу са законом и другим прописом. Лицу надлежни Центар за социјални рад „Ковин издаје лиценцу с роком важења од две године, у складу са законом.Ближе услове за процену подобности лица за пружање услуге породичног смештаја, програм и начин спровођења обуке, стандарде за пружање подршке и садржину и изглед лиценце прописује министар надлежан за социјалну заштиту.

Министар надлежан за социјалну заштиту одређује центар за породични смештај и усвојење који води јединствену базу података о лицима која пружају услугу породичног смештаја у Републици Србији и прописује садржину и начин вођења те базе

 

 1. Домски смештај

Домским смештајем кориснику се обезбеђује становање и задовољење основних животних потреба, као и здравствена заштита.Домским смештајем детета, поред потреба из става 1. овог члана, обезбеђује се приступ образовању.Домски смештај обезбеђује се кориснику коме се не могу обезбедити, или није у његовом најбољем интересу, останак у породици, услуге у заједници или породични смештај. Детету млађем од три године не обезбеђује се домски смештај. Детету се може изузетно обезбедити домски смештај, ако за то постоје нарочито оправдани разлози, с тим што на смештају не може провести дуже од два месеца, осим на основу сагласности министарства надлежног за социјалну заштиту. Услуге домског смештаја пружају се кориснику тако да обезбеђују припрему за његов повратак у биолошку породицу, одлазак у другу породицу, односно његову припрему за самосталан живот, у складу с породичним ресурсима, његовим потребама и најбољим интересом.

Врсте домског смештај:

Домски смештај обезбеђује се као:

1) стандардни смештај;
2) смештај уз интензивну или додатну подршку;
3) ургентни смештај;
4) повремени смештај;
5) друга врста домског смештаја.

Ближе услове за коришћење услуге домског смештаја и друге врсте домског смештаја прописује министар надлежан за послове социјалне заштите.

Пружаоци домског смештаја:

Услуге домског смештаја може пружати установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите који је добио лиценцу за пружање тих услуга. Дом за смештај одраслих и старијих не може имати капацитет већи од 100 корисника, односно дом за смештај деце и младих не може имати капацитет већи од 50 корисника.

 1. Смештај у прихватилиште

Смештајем у прихватилиште кориснику се обезбеђује краткотрајан смештај и осигурава безбедност, изналажење одрживих решења за кризне ситуације, задовољење његових основних потреба и приступ другим услугама. Услугу смештаја у прихватилиште обезбеђује јединица локалне самоуправе, осим у случајевима предвиђеним овим законом.

Неопходна документација за остваривање права


ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 1. писмени захтев;
 2. извод из матичне књиге рођених или венчаних (2 примерка);и умрлих за брачног друга уколико је преминуо
 3. фотокопија здравствене књижице (прва и друга страна);
 4. уверење о здравственом стању
 5. Wasserman тест на заразне болести и PCR тест на COVID-19
 6. фотокопија личне карте (2 примерка);
 7. доказ о приходима сродника у обавези издржавања;
 8. уверење о имовном стању (стан, уговор о доживотном издржавању…);
 9. чек од пензије (оригинал и 2 копије) за последња 3 месеца;
 10. решење о категоризацији за лица ментално ометене у развоју;(уко
 11. уговор о доживотном издржавању или поклону (уколико постоји);
 12. захтев за стараоца за посебан случај и сл.;
 13. Налаз и мишљење интернисте
 14. Налаз и мишљење неуропсихијатра
 15. Уверење Пореске управе Ковин да се не задужује порезима и доприносима
 16. Очитан снимак плућа са снимком

За сроднике који учествују у плаћању смештаја:

 1. Изјава
 2. Лична карта на увид
 3. Потврда  о сталним примањима или потврда где је сродник запослен и чек од његове зараде

 

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин