Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Новчана социјална помоћ

Права и услуге

Новчана социјална помоћ


Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити, те испуњава опште и посебне услове прописане за остваривање наведеног права.

Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ.
Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању до девет месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане Законом о социјалној заштити.
Општи услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица:

 • ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
 • ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
 • ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по Закону о социјалној заштити у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
 • ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.

Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад, ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара.
Изузетно, право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица који не испуњава услове из става 1. Закона о социјалној заштити тачка 1) и става 2. овог члана ако центру засоцијални рад да сагласност за упис хипотеке на своје непокретности ради обезбеђења намирења потраживања у висини валоризованог износа исплаћене новчане социјалне помоћи.

Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи, усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1. Априла и 1. Октобра током текуће године


Посебни услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ:

 • ако се налази на школовању или оспособљавању за рад у смислу Закона о социјалној заштити или се води на евиденцији незапослених лица;
 • ако није одбио понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим или сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање;
 • ако му радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне одговорности, осим ако је од престанка радног односа протекло годину дана или ако је по престанку радног односа наступила неспособност за рад;
 • ако се сам стара о свом детету са сметњама у развоју тако да не може да буде радно ангажован.

Неопходна документација за остваривање права


 1. Лична карта на увид и копија (чиповане очитане)  за све пунолетне чланове домаћинства

 2. Извод из матичне књиге рођених и венчаних за све чланове домаћинства

 3. За децу – пријава пребивалишта из МУП-а

 4. Уверење за децу да су на редовном школовању

 5. Уверење о имовном стању у погледу непокретности и остале имовине из места пребивалишта и места рођења за све чланове породице

 6. За незапослена лица, уверење да су уредно пријављена служби  одговарајућег завода за тржиште рада, да нису одбили преквалификацију, стручно оспособљавање или стручно образовање;

 7. Уверење из пореске управе да се не задужује порезом и доприносима за пунолетне чланове домаћинства;

 8. Уверење Фонда пензијско-инвалидског осигурања да није корисник пензије по било ком основу, а ако је пензионер потврду од Фонда o висини примања за последња три месеца од месеца у коме се подноси захтев;

 9. Уколико је брак разведен - копија пресуде;

 10. Уколико су деца ванбрачна - копија пресуде за издржавање;

 11. Уколико су родитељи неспособни за рад - пресуда о издржавању од стране пунолетног детета или другог крвног сродника у правој нисходној линији

 12. Уколико је престао радни однос - копија решења;

 13. Фотокопије (чиповане очитане) здравствених књижица за чланове домаћинства.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин