Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Друга права и услуге утврђене општим актом надлежног органа

Права и услуге

Друга права и услуге утврђене општим актом надлежног органа


Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву.

Права и услуге које финансира општина Ковин:

 • Једнократна новчана помоћ
 • Опрема и трошкови превоза корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породици
 • Социјално становање
 • Привремени смештај у прихватним станицама
 • Помоћ у плаћању трошкова превоза ученика средљих школа
 • Бесплатне ужине за ученике и децу
 • Накнада трошкова сахране корисницима социјалне помоћи или породици која у том тренутку не може да сноси трошкове
 • Школски прибор за децу и ученике
 • Новчана помоћ за набавку огрева
 • Привремено становање деце и омладине без родитељског старања „Кућа на пола пута“
 • Новчана помоћ незапосленим породиљама
 • Финансијска подршка за новорођену децу (до четвртог рођеног детета)
 • Новчана помоћ пензионерима
 • Помоћ у плаћању комуналних услуга
 • Додатна подршка детету и ученику
 • Друга права и услуге утврђене општим актом надлежног органа

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин