Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Новчана помоћ незапосленим породиљама

Права и услуге

Новчана помоћ незапосленим породиљама


Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву.

4. НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

Члан 43.

У циљу повећања наталитета и заштите незапосленух породиља посебном одлуком Скупштине општине Ковин утврђено је право породиља на финансијску помоћ које имају пребивалиште на територији општине Ковин.

Незапослене породиље које испуне утврђене критеријуме, остварују право на финансијску помоћ у износу од 10.000,00 месечно.

Право припада породиљи од дана порођаја до истека 1.године за прво и друго дете.

Захтев ради остваривања права подноси се у року од 6. месеци од дана рођења детета.

Исплата финансијске помоћи врши се од дана подношења захтева.

Изузетно, право на финансијску помоћ може остварити отац детета у случају:
1. развода брака, ако је дете поверено на чување и васпитање оцу;
2. проглашења породиље (мајке детета) пословно неспособан

Захтев ради остваривања права, отац подноси у року од 6 месеци од наступања околности предходно наведених.

Испалта финансијске помоћи вршиће се оцу вршиће се од дана подношења захтева до истека периода од годину дана.

Средства за исплату финансијске помоћи породиљама обезбеђује се у буџету општине Ковин.

Решење о признавању права на финансијску помоћ породиљама у првом степену доноси надлежни Центар за социјални рад, на основу писменог захтева породиље.

Решење о признавању права доноси се у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Против решења Центра за социјални рад може се поднети жалба Општинском већу општине Ковин у року од 15. дана од дана пријема решења.

Општинско веће општине Ковин обавезно је да донесе решење поводом изјављене жалбе у року од 30 дана од дана пријема предмета од Центра за социјални рад.

Исплата финансијске помоћи породиљама врши се на текући рачун породиље.

Право остварују породиље:

  1. Да на територији општине Ковин има пребивалиште најмање једну годину, што доказује личном картом;
  2. Да поседује ИМКР за рођено дете;
  3. Да је евидентирана код НСЗ као незапослено лице што доказује уверењем ;
  4. Да породица породиље не остварује приходе од зараде или пензије, осим прихода остварених по основу социјалне или дечје заштите.

У случају да наступе промене, у периоду остваривања овог права, породиља је обавезна да насталу промену пријав Центру  за социјални рад, најкасније у року од 8. дана.

Породиља која не пријави насталу процену, дужна је да надокнади штету буџету општине Ковин.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин