Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Саветодавни рад са појединцем или породицом

Права и услуге

Саветодавни рад са појединцем или породицом


Део контакта са корисницима  обавезно се одвија насамо, а најмање једном годишње укључује и опсервацију места где корисник живи.  Сви контакти водитеља случаја са корисником бележе се у Листу праћења контаката и рада на случају.  Поред послова из чланаводитељ случаја у организовању и управљању радом на случају:поштује приватност корисника и чува поверљивост информација о кориснику; координира рад на конкретном случају унутар службе центра и са службама у локалној заједници; према сачињеном плану прати реализацију примењених услуга, уређује и координира пружање подршке и пружа непосредну подршку кориснику; води евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисником прописану законом и прописима донетим на основу закона; залаже се да корисници који су, услед свог стања или околности неспособни да се сами старају о својим правима и интересима, имају несметан приступ комисијама за разврставање, инвалидским комисијама, дисциплинским школским комисијама, судовима, управним и другим органима који доносе одлуке о њиховим правима и интересима;

Водитељ случаја, сагласно својим посебним знањима и вештинама, може обављати и специјализоване стручне послове, односно пружати услуге корисницима као што су: индивидуално и групно саветовање, посредовање-медијација, социо-едукативне активности, процена опште и посебне подобности будућих усвојитеља, хранитеља, старатеља и др. Водитељ случаја не може бити старатељ нити може пружати услуге посредовања - медијације кориснику чијим је случајем задужен.

Консултативна подршка водитељу случаја:
Запослени на управно-правним пословима пружа консултантску правну подршку водитељу случаја. Консултантску подршку водитељу случаја пружају и други стручни радници, у складу са правилима своје струке.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин