Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Дневни боравак

Права и услуге

 Дневни боравак


Центар за социјални рад „Ковин“ у Ковину као установа признаје право на коришћење услуге личног пратиоца малолетном  највише у трајању од 8 сати дневно, односно 40 сати недељно, почев од дана подношења захтева, са тим што се право на коришћење услуге лични пратилац детета утврђује за појединачно за сваку календарску годину.

Центар за социјални рад „Ковин“ у Ковину упућује малолетно или пунолетно лице, кога заступа родитељ/старатељ а  пружалац услуге је Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“, са седиштем у Ковину, ул. Иво Лоле Рибара бр.8.

Родитељ/старатељ корисника права је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на признато право, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Трошкове услуге сноси Буџет општине Ковин.

Неопходна документација


  1. Очитана лична карта родитеља /старатеља
  2. Медицинска документација
  3. Потврда предшколске установе или школе да дете похађа одређену установу
  4. Налаз и мишљење интересорне комисије

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин