Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Накнада трошкова сахране корисницима социјалне помоћи или породици која у том тренутку не може да сноси трошкове

Права и услуге

Накнада трошкова сахране


 Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву.

Члан 34

Накнада трошкова сахране може се признати:

  • За лица без приходасмештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај тршкове сноси буџет Републике Србије;
  • За кориснике права на новчану социјалну помоћ;
  • За лица неутврђеног идентитета:
  • За лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање;
  • За лица која немају сроднике за које је Центар за социјални рад „Ковин“ утврдио да нису у могћности да сносе трошкове сахрањивања;
  • За лица непознатог пребивалишта или боравишта која се у тренутку смрти нађу на подручку општине Ковин;
  • Изузетно и за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазе се у стању социјалне потребе по процени надлежног Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин.

У трошкове сахране припада нужна посмртна опрема, трошкови превоза посмртних остатака, рад на сахрањивању као и гробно место и одржавање гробног места уколико на други нбачин није обезбеђено.

Под нужном опремом подразумева се ковчег, покров и надгробно обележке (крст или пирамида)

Накнада обухвата и накнаду за редовно одржавање и уређење гроба, простора ван гробног места, по једном гробном месту за једну годину, накнаду у случају смрти за 10.година, накнаду за редован рок почивања и накнаду за коришћење капеле.

Право на трошкове сахране може се признати уз приложене доказе лицу које је извршило сахрањивање.

О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад „Ковин“ у складу са поменутом Одлуком.

Право на накнаду трошкова сахране утврђује Центар за социјални рад „Ковин“.

Накнада трошкова признаје се лицу које их је сносило.

Сродници који су имали законску обавезу издржавања покојника имају право на накнадутрошкова сахране само ако уколико су сами корисници права на новчану социјалну помоћ или уколико у току поступка Центар за социјални рад „Ковин“ утврди да нису у могућности да сносе трошкове, у складу са Законом.

Накнада трошкова сахране утврђује се у висини најнужнијих трошкова учињенихза набавку најнеопходније опреме и вршење услуге сахрањивања.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин