Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Заштита од насиља у породици, учествовање у поступцима ради изрицања мере или мера заштите од насиља у породици

Права и услуге

Заштита од насиља у породици, учествовање у поступцима ради изрицања мере или мера заштите од насиља у породици


Породица је универзална људска заједница коју чине одрасли репродуктивно способни партнери и њихово потомство, али и даљи сродници који живе са њима.Породица поред репродуктивне, привредне и социјалне, има и значајну психолошку, васпитну и социјализацијску улогу. Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спсокојство другог члана породице.


Насиље у породици се појављује у различитим облицима и укључује физичко, сексуално, психичко и економско насиље.

Физичко насиље укључује батињање, ударање по глави и телу, чупање косе, повреде оштрим и тупим предметима, шутирање, дављење, бацање на зид или под, наношење опекотине и слично.
Сексуално насиље подразумева сваку повреду полне слободе и пчолног морала, сваки вид деградирања и понижавања на сексуалној основи, „класично“силовање,сваки вид присиљавања на сексуални однос.

Психичко насиље се односи на застрашивање, константно критиковање, потцењивање, емоционалне претње и оптужбе, емоционално уцењивање, стварање конфузије и несигурности код жртве, посесивно понашање, постављање нереаалних и неостваривих очекивања у односу на жртву, вербално злостављање, излагање жртве притиску, испољавање злостављачког ауторитета, непоштовање жртве, злоупотреба поверења, неиспуњавање обећања, емотивна резервисаност, минимизирање, порицање и пребацивање кривице за насиље, изолација, узнемиравање и малтретирање.

Економско насиље подразумева насилно одузимање новца и вредних ствари, контролисање зараде и примања, трошење новца искључиво за задовољење сосптвених потреба, неиспуњавање обавезе издржавања необезбеђених чланова породице, забрана члану породице да се запосли и оствари сопствене приходе, одузимање средстава рада, наметање обавезе сталног подношења детаљних извештаја о трошењу новца и друго.

Сексуално насиље предстсвља присиљавање на сексуални однос или  навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14. годину живота или немоћним лицем

Често присутан вид насиља у породици који није лако уочити јесте пасивно злостављање, а које обично води у физичко насиље. Овај вид насиља врло је суптилан и укључује виктимизацију, двосмисленост, запостављање, духовно и интелектуално злостављање.


Насиље у породици има неколико димензија:

Модалитет:

 • физичко,
 • психичко,
 • сексуално
 • економско

Учесталост:

 • повремено,хронично

Озбиљност:
како код психичког тако и код физичког злостављања зависи од степена повреде и потребе за лечењем.

Пролазна или трајна повреда: блага, умерена, тешка, итд. Највиши степен је убиство.

 

Насиље у породици је санскционисано Породичним законом Републике Србије („Сл.гл.РС бр.18/05, 72/2011- др.зскон и 6/15), Закон о спречавању насиља у породици(„Сл.гл.РС“ бр. 94/16 ) и Кривичним Закоником Републике Србије

Породични закон Републике Србије

Члан 197

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.

Члан 198

Против члана породице који врши насиље суд може одредити једну или више мера заштите од насиља у породици, којом се привремено забрањује или ограничава одржавање личних односа са другим члановима породице.
Мере заштите од насиља у породици су:
Издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закупа непокретности;
Издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине или закупа непокретности;
Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености;
Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице;
Забрана даљег узнемиравања члана породице.
Мера заштите од насиља у породици може трајати највише годину дана.

Члан 199

Мера заштите од насиља у породици може се продужити све док не престану разлози због којих је донета.


 Закон о спречавању насиља у породици

Предмет Закона

Члан 1

Овим законом уређује се спречавање насиља у породици и поступање државних органа и установа у спречавању насиља у породици и пружању заштите и подршке жртвама насиља у породици. Овај закон не примењује се на малолетна лица која учине насиље у породици

Циљ Закона

Члан 2

Циљ овог закона је да на општи и јединствен начин уреди организацију и поступање државних органа и установа и тиме омогући делотворно спречавање насиља у породици и хитну, благовремену и делотворну заштиту и подршку жртвама насиља у породици.

Спречавање насиља у породици, непосредна опасност од насиља у породици, насиље у породици

Члан 3

Спречавање насиља у породици састоји се од скупа мера којима се открива да ли прети непосредна опасност од насиља у породици и скупа мера које се примењују када је непосредна опасност откривена.

Непосредна опасност од насиља у породици постоји када из понашања могућег учиниоца и других околности произлази да је он спреман да у времену које непосредно предстоји по први пут учини или понови насиље у породици.

Насиље у породици, у смислу овог закона, јесте акт физичког, сексуалног, психичког или економског насиља учиниоца према лицу са којим се учинилац налази у садашњем или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу или према лицу са којим је крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до другог степена или са којим је сродник по тазбини до другог степена или коме је усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ или према другом лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству.


Кривични законик Републике Србије

Члан 194.

Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобразним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање чланова породице, казниће се законом од три месеца до три године.
Ако је при извршењу дела из става 1.овог члана коришћено оружје, опасно оруђе или друго средство погодно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
Ако је услед дела из ст.1. и 2.овог члана наступила тешка телесна повреда или нарушавање здравља или су учињена према малолетном лицу, учинилац ће се казнити затвором од три до пет година.
Ако је услед дела из ст.1. и 2. овог члана наступила смрт члана породице, учинилац ће се казнити казном затвора од три до пет година.
Ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд одредио на основу закона, казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

Коме пријавити насиље?


 • Позвати полицију и пријавити насиље на тел. 192
 • Позвати хитну помоћ и пријавити насиље на тел. 194
 • Пријавити Центру за социјални рад, ул.Филипа Вишњића 16 (радним даном од 07,00-15,00h) на тел:013/311-889 лок.или непосредно
 • Позвати СОС на тел.0800-100-113
 • Позвати сроднике, пријатеље, обавестити их о насиљу
 • Уколико је било физичког насиља обавезно обавити лекарски преглед и прикупити лекарску докумантацију о насталим повредама
 • Уколико је насиље вршено над децом, обратити се Дечјем диспанзеру.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин