Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Привремени смештај у прихватним станицама

Права и услуге

Привремени смештај у прихватним станицама


Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву.

1.Привремени смештај у прихватним станицама деце, омладине и одраслих
2. Привремени смештај  у прихватним станицама жртве насиља у породици   

 

  1. Привремени смештај у прихватним станицама деце, омладине и одраслих

Надлежни орган може упутити децу, омладину и одрасле који се нађу у скитњи и просјачењу у прихватну станицу на територији на којој се ова лица затекну.

У прихватној деци, омладини и одраслима обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена и хигијенска заштита, врши се утврђивање њихових идентитета и пребивалишта када је то могуће, сачињава процена о социјално – економском  и здравственом статусу корисника, на основу чега се предузимају даље мере за одговарајући обклик трајног збрињавања.

2. Привремени смештај  у прихватним станицама жртве насиља у породици

Надлежни орган може сместити у прихватне станице жртве насиља у породици који су по процени Центра за социјални рад „Ковин“Ковин изложене насиљу, злостављању и занемаривању у породици и којима је то неоходно обезбедитисигурност, спречавање, даљег насиља, злостављање и занемаривање и то путем смештаја у „Сигурним кућама“ у градовима где су исте формиране уз сагласност овлашћених лица, руководилаца тих установа.

У прихватним станицама, корисници могу да бораве до 7 или 30 дана, а изузетно када се ради о жртви породичног насиља орена процени Стручног тима Центра за социјални рад до 6 месеци. (краће, уколико жрта жели сама да изађе, уз сопствену писмену сагласност)

Поступајући према члану 197. и чл.198. Породичног закона Републике Србије( „Сл.гл.РС“ бр.18/05, 72/11 – др.закон и 6/15), члана 49 до члана 63 Правилника о организацији, нормативима и стандардима  рада Центра за социјални  рад("Сл. гласник РС", бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник и 1/2012 - др. правилник), чл.13 и чл.35. Закона о спречавању насиља у породици "Sl. glasnik RS", br. 94/2016) и чл. 28.ст.2.алинеја 9. Статута Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину (број: 55100-3004/2011 од дана 26.1.2012.године), директор Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину, доноси

ПРОЦЕДУРЕ ПОСТУПАЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КОВИН“У КОВИНУ У СЛУЧАЈЕВИМА ЕВИДЕНТИРАНОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Центар за социјални рад је овлашћен да покреће поступке:

- у парницама за заштиту од насиља у породици
-  у парницама за заштиту деце и пунолетних лица која нису у стању да штите своје интересе.

Центар за социјални рад је помоћни орган суда и на захтев суда даје стручно мишљење о целисходности предложених мера заштите од насиља у породици, даје стручно мишљење у поступцима ради заштите деце и старих особа, пружа стручну помоћ у утврђивању мишљења детета сагласно члану 65. Породичног закона и учествује у прикупљању доказа у смислу члана 286.Породичног закона.

Процедура у поступању у случају пријаве насиља:

I Идентификовање насиља

1. Откривање/ препознавање насиља од стране стручњака

- са жртвом разговарати без присуства трећих лица

- активно слушање

- постављање јасних питања која описују различите врсте и облике насиља

- постављање отворених питања

- праћење невербалне комуникације, праћење невербалне комуникације између чланова породице, емотивне експресије

- испољавање прихватања, поверења, разумевање

- поштовање достојанства, приватности, поверљивости и права на одлуку, осим када је жртва насиља дете

- идентификовање потреба жртв

- жртви дати благовремене, истините информације

- упућивање на друге институције система

- пријављивање другим институцијама

II Утврђивање постојања насиља и поступак

1. прихватање пријаве: разматрање прихватљивости пријаве, провера у сопственим евиденцијама, брза размена информација, одређивање да ли се жртва може упутити на друге службе у заједници, одређивање приоритета реаговања, отварање случаја и прослеђивање пријаве задуженим лицима

2. процена стања и потреба жртве: процена актуелног стања жртве, (здравствене и когнитивне, функционисање, емоционално стање и понашање, социјални и емоционални односи, вештине старања о себи), рани развој и његов утицај на актуелно функционисање, породични и средински фактори, користећи Скале и технике процен

3. синтеза и интерпретација прикупљених података у поступку процене и доношење одлуке

- постоји потреба за заштитом

- не постоји потреба за заштитом, али постоје потребе за другим

услугама

- не постоји потреба и случај се затвара

4. планирање услуга

- евалуација информација

- дефинисање циљева

- одлучивање шта треба предузети, планирање мера и исхода

- одређивање носиоца активности и рокова

- праћење мера и резултата

III Процена ризика

1. Неодложна интервенција – угроженост високог интензитета

- тешке повреде жртве

- физичко и здравствено занемаривање детета, неадекватан надзор који може изазвати озбиљне последице и смрт

- покушај суицида детета, дете напуштено и случајеви сексуалне

злоупотребе деце

- стара или одрасла особа нађена сама, дезорјентисана или је претрпела тежак напад, покушај суицида и напуштеност немоћног лица

- насилник поседује оружје или има историју насилничког понашања

- насиље траје дуже време и појачава се временом и постаје бруталније

- код насилника су присутне опсесивне, садистичке или психопатске црте личности, алкохолизам, наркоманија, душевна болест

- жртва осећа наглашен страх

- неповољно породично окружење

2. Хитна интервенција - угроженост средњег интензитета

- умерен ризик од повреда

- ситуација када је дете остало без родитељског старања

- неадекватан надзор који не доводи дете у непосредну опасност

- родитељ услед здравственог стања, менталних болести се не стара адекватно о детету

- стара или одрасла особа у ризику треба да напусти болничко лечење а нико не долази по њу

- пријава или друго сазнање о злоупотреби старатељског права

- особа која негује стару или одраслу особу у ризику и сама има проблем са здрављем и менталним функционисањем

- пријава грађана да одрасла или стара особа нема адекватну негу

- насилник прети да ће повердити чланове породице или себе

- насилник не преузима одговорност за насилно понашање

- насиље дуго траје или се појачава

- жртва је уплашена, има раније искуство насиља, нема јасан безбедносни план али планира да напусти насилника

- жртва има одређену подршку за своје активности али су присутни психосоцијални фактори ризика

3. Редовно - угроженост ниског интензитета

- родитељи се споре и улазе у конфликте око вршења родитељског права

- пријаве родитеља, школе или других из заједнице да дете испољава проблеме у понашању

- стара особа или одрасла особа са инвалидитетом

- насилник прети али делимично преузима одговорност за насилно понашање

- наслино понашање не ескалира а насилник показује спремност да сарађује са службама

- жртва није изолована, има потребне информације и подршку, не испољава страх, сматра да је насилнику потребан третман

- жртва у окружењу, породичном и ширем има подршку и добила би заштиту за случај ескалације насиља

IV Документовање насиља (КАДА КОРИСТИМО ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД,  ПОРОДИЧНИ ЗАКОН

1. Евиденција и документација прописана Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад:

1. пријемни лист; Процена - деца и млади (почетна и поновни преглед);

2.Процена - одрасли и стари (почетна и поновни преглед);

              3.  Лист праћења контаката и рада на случају;

              4.  План услуга и мера

 Евиденција и документација насиља у породици прописана Породичним законом:

1.   Евиденција и документација о лицима према којима је извршено насиље;

2.          Евиденција и документација о лицима против којих су одређене мере заштите

3. Интерни програм Центра за документовање насиља

V Планирање услуга

1. почетни план услуга и мера

2. план услуга и мера за дете и породицу

3. индивидуални план услуга и мера за одраслу особу

4. план  за самостални живот

Конференција случаја – међусекторски тимски састанак

Према дефиницији у складу са постојећим правним актима: конференцију случаја сазива водитељ случаја у договору са супервизором, правником и директором Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину   у комплекснијим ситуацијама насиља у породици када је потребно спровести усмерену процену, прикупити информације из других система у локалној заједници радипланирања заштите.

1.Позивање учесника се обавља телефоном, факсом и мејлом.

2.Рок за одржавање конференције случаја условљен је процењеним приоритетима реаговања.

3.Учесници конференције су: водитељ случаја, жртва, подржавајући члан породице, стручњаци из других система( Полиција, Основно и Више јавно тужичлаштво, представници Суда,стручњаци чија је помоћ потребна.

4.Задаци конференције случаја су: размена информација, процена расположивих информација, процена степена угрожености, утврђивање потреба за специјализованом проценом, израда плана заштите, прављење резервних планова, праћење плана

5. О конференцији случаја и донетим закључцима сачињава се записник и шта ко од надлежних служби поступа у одређеној конкретној ситуацији.

 Интервенције, услуге и мере морају целисходне, благовремене и индивидуализоване

1. поступци за осигурање безбедности (изместити жртву или  удаљити насилника)

2. поступци за подстицање и оснаживање жртве (подржавајући тон разговора, услуге саветовања, услуге посредовања и заступања, интервенције у социјалној мрежи услуга, терапеутски рад, покретање судских поступака, материјална помоћ)

Безбедоносни план за укључене стручњаке

1. Интервју са насилником воде два стучњака (водитељ случаја и стручњак који је укључен за израду процене) да би се избегла фиксација насилника на једну особу

2. Изјаву од насилника узима правник у присуству водитеља случаја и правника

3. Договорити упозаравајуће знаке  за предузимање заштитних активности

4. Пријавити све претње полицији или тужилаштву подносити, договр ко ће од надлежних актера поднети  кривичну пријаву  против насилника.

ПОСТУПАК ПРОЦЕДУРЕ ПОСТУПАЊА КАДА ЈЕ ДОБИЈЕНО САЗНАЊЕ О ПОСТОЈАЊУ НАСИЉА (када не поступа пријемни радник већ водитељ случаја)

Приликом добијања сазнања о насиљу у породици одређен је следећи редослед о поступању стручних радника социјалног рада:

1.Стручни радник социјалног рада који је примио пријаву одмах по сазнању (истог дана или наредног радног дана) уноси податке о насиљу;

2.Пријава насиља бележи се у пријемном листу и обрасцу за евидентирање насиља у породици који садржи све потребне податке о жртви, починиоцу насиља и догађају;

3.  Пријаве које су достављене писаним путем или електронски упућују се одмах директору (руководиоцу стручних тимова) који затим одређује водитеља случаја за тај предмет.

  4. Задуживање водитеља случаја, тј. одлука о раднику који ће водити случај, одређуеј се према следећим критеријумима:

4. Уколико постоји водитељ случаја за породицу у којој се насиље десило, односно жртву насиља, њему ће бити додељен предмет;

5.  Уколко не постоји већ одређен водитељ случаја за породицу (или жртву насиља) одређује се стручни радник према редоследу пријема нових пријава насиља у породици;

6. У случају појачане оптерећености радом или одсуства водитеља случаја у датом тренутку, руководиоц може одредити стручног радника који је у могућности да у року одговори на потребе поступања у поступку насиља у породици.;

7. У одсуству директора одлуку о додељивању предмета доноси супервизор;

8.Задужени водитељ случаја преузима пријаву, успоставља контакт са жртвом насиља и прикупља све потребне податке о жртви, насиљу које се догодило, проверава безбедност жртве, даје потребне информације жртви, обилази породицу на терену, по потреби укључује  стручњаке других профила  и сачињава почетну процену;

9.Задужени водитељ случаја, уз укључивање других радника стручног тима, жртве и еветнуално запослених задужених за посло0ве насиља  из других области (здравствених, образовних или других институција и органицазија) сачињава План услуга

10.Задужени водитељ случаја доставља извештај надлежном поступајућем  тужилаштву и полицији уколико је пријава за насиље извршена у Центру за социјални рад, или доставља извештај по захтеву тужилаштва;

11. Представник Центра за социјални рад Ковин  у Групи за координацију и сарадњу при Основном јавном тужилаштву у Смедереву  у спречавању насиља у породици износи закључке и предлоге на састанку Групе на коме Основни јавни тужилац  доноси План заштите и подршке:

12. Праћење и евалуација плана у предвиђеном року (зависно од конкретног корисника) врши се на састанцима интерног тима, супервизора и директора центра за социјални рад.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин