Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Социјално становање у заштићеним условима

Права и услуге

Социјално становање у заштићеним условима


Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву.

Носилац права коришћења објекта овог облика становања је општина Ковин, са правима и обавезама које из тога проистичу.

Објектима намењеним за социјално становање у заштићеним условима управља Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин.

Све одлуке које се односе на одржавање објекта у надлежности су Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин.

Корисници права, домаћин социјалног становања не плаћају накнаду за коришћење стана (закуп;станарина) али су дужни да, уколико имају веће приходе од минималног нивоа социјалне сигурности грађана, утврђеног законом, из дела прихода изнад нивоа социјалне сигурностиплаћају трошкове за комуналне услуге (струју, воду, смеће, грејање)на начин и у роковимаутврђеним уговором о коришћењу стана и посебним решењем.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији пројекта подршке унапређењу животних услова, права и запошљавања избеглих и интерно расељених лица у Србији, који финансира ЕУ преко Делегације ЕУ у Републици Србији, а који ће реализовати Хаусинг центар (бр.56045-26094/2011 од 22.септембра 2011.године), и чл. 2.ст.1.тач.3а, чл.13а, чл.13б, чл.13в и чл.13г и чл.13д  Одлуке о правима  у  социјалној  заштити  на територији општине Ковин   («Службени  лист Општине Ковин« бр.4/10 и 13 /10 ) и Правилника о критеријумима и мерилима за избор корисника социјалног  становања у  заштићеним  условима у општини Ковин, Ов.број 9-1/2011-II од 12.децембра 2011.године.

Право на смештај у објектима социјалног становања имају:

 1. Избеглице и интерно – расељена лица из породице из колективног центра или неадекватног приватног смештаја;
 2. Социјално угрожене породице или појединци  који су корисници НСП, по основу неспособности за привређивање, у складу са Законом о социјалној заштити, а који су стамбено угрожени.
 3. Самохрани родитељи
 4. Стара лица (самци или парови) способна да живе самостално, уз повремену подршку;

Стамбено – угроженим лицима, сматрају се појединац или породица под условом:

 • Да он или чланови његове породице немају стан или породичну стамбену зграду на територији Републике Себије у својини или сусвојини;
 • Да не користе друштвени или државни стан по основу закупа;
 • Да немају могућност да реше стамбено питање на др. начин;
 • Да не испуњавају услов у устснову социјалне заштите или другу породицу.

За избегла и интерно расељена лица, потребно је да испуне и следеће услове:

 • Да имају избеглички статус или да су регистровани као интерно расељена лица;
 • Да не поседује непокретности у држави порекла или на територији АП Косова и Метохије;
 • Да нису укључени у повратнички програм;
 • Да нису ушли у посед своје обновљене или оштећене непокретности.


Корисник смештаја се обавезује да ће:

 1. Смештај користити искључиво за своје становање и становање лица која су наведена
 2. Додељену опрему и намештај користити према намени и чувати и одржавати с пажњом доброг домаћина,
 3. Заједничке просторије, инсталације и отворени дворишни простор користити искључиво према намени и односити се према истом с пажњом доброг домаћина,
 4. Поштовати кућни ред.
 5. Из својих средстава надокнадити сваку проузроковану штету на објекту, инсталацијама, заједничким просторијама, као и стварима и опреми, као и штету насталу неправилним коришћењем, коју причини он или неко од чланова домаћинства,
 6. Сарађивати са овлашћеним  лицима, стручном службом Центра за социјални рад и домаћином објекта
 7. Да на позив овлашћених лица и стручних служби Центра за социјални рад омогући улазак у стамбену јединицу која је предмет овог Уговора, у циљу провере наменског и правилног коришћења смештаја као и стања задужених ствари и опреме.
 8. Сарађује са домаћином социјалног становања чије су дужности и обавезе прдвиђене посебним уговором  а односе  се  на  посредовање у  решавању текућих питања одржавања заједничких просторија, сарадње са  Центром и осталим институцијама локалне самоуправе, подстицање узајамног помагања и успостављању  контаката са локалним окружењем у циљу боље интеграције корисника.
 9. Сноси трошкове одржавања стана који користи и заједничких просторија (прање, чишћење, кречење степеништа, улазних простора и заједничких просторија, поправка и замена заједничких светиљки и других радова у  функцији одржавања зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости).
 10. Сноси трошкове електричне енергије, воде и др. утрошене у заједничким просторијама и улазним просторима.

Корисник смештаја се обавезује да обавести Центар за социјални рад “Ковин“ о свакој промени која је од утицаја на коришћење стамбене јединице одмах, а најкасније у року од 15 дана од настале промене. За штету насталу неправилним коришћењем простора и опреме, или намерно проузроковану штету, корисник смештаја одговара својим средствима.

Кориснику смештаја престаје право на коришћење стамбене јединице:

 • ако испуни услове за неки други облик социјалне заштите (институционални или ван институционални вид збрињавања),
 • ко дође до промене у породичном, радно-правном, имовинско-правном статусу који је од утицаја на коришћење права смештаја у стамбеној јединици,
 • ако се у току коришћења смештаја утврди да је било која документација, чињенице, или околности на основу којих је Давалац закључио Уговор, погрешна, лажна или је Давалац у погледу њихових истинитости био доведен у заблуду,
 • ако на било који начин стекне у својину, односно располаже непокретностима (прибави, размени, поклони  отуђи и др.) на територији Републике Србије ван места пребивалишта, којом може да реши свој стамбени проблем,
 •  обнови имовину у месту пребивалишта којом може да реши свој стамбени проблем ,
 • ако ненаменски користи смештајни простор и опрему, ако својим понашањем ремети кућни ред и тиме омета друге кориснике у несметаном коришћењу смештаја,
 • ако не извршава или неуредно извршава своје уговорне обавезе,
 • ако се одлуком општине промени намена објекта социјалног становања,
 • ако Корисник или чланови породичног домаћинства престану да користе стамбену јединицу дуже од три месеца непрекидно и
 • услед смрти корисника.

У случају  смрти  Корисника  чланови  породичног  домаћинства   који  су  са  њим  користили  стамбену  јединицу, настављају са коришћењем исте, са тим што Уговор о коришћењу закључује неко од чланова  породичног  домаћинства наведен  у  Уговору  о  коришћењу  стамберне  јединице. Уколико лице из не  закључи  Уговор о коришћењу у року од 60 дана  од  дана смрти Уговор о коришћењу престаје са важењем.

Одлуке у вези са управљањем  објектом за социјално становање у заштићеним условима, доноси Центар за социјални рад општине Ковин. У случају престанка важења  Уговора о коришћењу стамбене  јединице, корисник је дужан да  преда  Даваоцу  стамбену  јединицу у исправном стању о чему ће бити састављен записник о примопредаји као и да   достави доказ о измиреним финансијским обавезама, насталим по основу коришћења стамбене јединице. Преиспитивање услова за коришћење права на смештај у стамбеној јединици, годишње ће вршити  Центар за социјални рад општине Ковин. Саставни део овог уговора чини записник о примопредаји стана који садржи податке о стању стамбене јединице и уређаја, као и попис ствари и опреме,  који су потписале обе уговорне стране.

Наведено је да корисник смештаја не може стећи право својине на стамбеној јединици која му је додељена на коришћење, не може пренети право коришћења на друго лице, нити је може отуђити.

Чланови породице домаћина социјалног становања у заштићеним условима који користе стан и живе у заједничком домаћинству могу користити стан и после смрти носиоца домаћинства, уз преузимање обавезе домаћина социјалног становања у заштићеним условима, без права наслеђивања и отуђивања, уколико испуњавају услове који се односе на домаћина социјалног становања у заштићеним условима. О престанку права коришћења стамбене јединице одлучује Центар за социјални рад “Ковин“ у форми  решења, уколико су се стекли услови за престанак коришћења овог права.

Евентуалне спове у примени овог уговора решаваће Основни  суд  у  Смедереву.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин