Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Хранитељство

Права и услуге

Хранитељство


Хранитељство се заснива одлуком органа старатељства.Орган старатељства може засновати и повремено хранитељство.Министар надлежан за породичну заштиту прописује ближе услове за заснивање хранитељства. Хранитељство се може засновати ако је то у најбољем интересу детета.Хранитељство се може засновати само ако је дете малолетно. Засновано хранитељство може се продужити и после навршених 18 година живота храњеника, ако дете има сметњу у психо-физичком развоју и ако је неспособно да се само стара о себи и о заштити својих права. Хранитељство се може засновати ако је дете без родитељског старања. Хранитељство се може засновати и ако је дете под родитељским старањем, али има сметње у психо-физичком развоју или је дете са поремећајем у понашању. Дететом без родитељског старања у смислу овог закона сматра се: дете које нема живе родитеље, дете чији су родитељи непознати или је непознато њихово боравиште, дете чији су родитељи потпуно лишени родитељског права односно пословне способности, дете чији родитељи још нису стекли пословну способност, дете чији су родитељи лишени права на чување и подизање односно васпитавање детета и дете чији се родитељи не старају о детету или се старају о детету на неодговарајући начин. Када су храњеници браћа и сестре, по правилу се хранитељство заснива са истим хранитељем.Хранитељство се може засновати само уз сагласност родитеља детета.  Није потребна сагласност родитеља за заснивање хранитељства када је дете без родитељског старања. Ако је дете под старатељством, сагласност за заснивање хранитељства даје његов старатељ.Са заснивањем хранитељства мора да се сагласи дете које је навршило 10. годину живота и које је способно за расуђивање. Хранитељ може бити само лице за које је утврђено да има лична својства на основу којих се може закључити да ће се старати о детету у његовом најбољем интересу.Хранитељ не може бити:

1. лице које је потпуно или делимично лишено родитељског права;

2. лице које је потпуно или делимично лишено пословне способности;

3. лице оболело од болести која може штетно деловати на храњеника;

4. лице осуђено за кривично дело из групе кривичних дела против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела.

  Хранитељ може бити лице које је, по правилу, припремљено за хранитељство по посебном програму. Програм припреме за хранитељство прописује министар надлежан за породичну заштиту. Хранитељ има право и дужност да чува, подиже, васпитава и образује дете.Хранитељ има дужност да се посебно стара да се дете оспособи за самосталан живот и рад. Хранитељ има право на накнаду, у складу са законом. Родитељи детета које је на хранитељству имају право и дужност да заступају дете, да управљају и располажу имовином детета, да издржавају дете, да са дететом одржавају личне односе и да одлучују о питањима која битно утичу на живот детета заједнички и споразумно са хранитељем, осим ако нису потпуно или делимично лишени родитељског права односно пословне способности или се ради о родитељима који се не старају о детету или се старају о детету на неодговарајући начин.

Хранитељство престаје:

1. када дете наврши 18. годину живота;

2. када дете стекне потпуну пословну способност пре пунолетства;

3. када дете буде усвојено;

4. када умру дете или хранитељ;

5. раскидом хранитељства.

Хранитељство се може продужити најкасније до навршене 26. године живота детета ако се дете редовно школује. У случају смрти хранитеља, лице које је са њим живело у истој породичној заједници има првенство приликом заснивања новог хранитељства. Хранитељство се може раскинути одлуком органа старатељства. Орган старатељства може донети одлуку о раскиду хранитељства на захтев хранитеља, на захтев родитеља односно старатеља храњеника или на њихов споразумни захтев. Орган старатељства дужан је да донесе одлуку о раскиду хранитељства ако утврди да је престала потреба за хранитељством или да хранитељство више није у најбољем интересу детета. Након престанка хранитељства смрћу хранитеља или раскидом хранитељства, о детету под родитељским старањем настављају да се старају родитељи. Након престанка хранитељства смрћу хранитеља или раскидом хранитељства, о старању над дететом без родитељског старања одлучује орган старатељства.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин