Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Једнократна новчана помоћ

Права и услуге

Право на једнократну новчану помоћ


Право на једнократну помоћ имају појединци и породице који се налазе у стању тренутмно изузетно тешке новчане ситуације, који не могу самостално превазићи, нарочито у случајевима задовољавања исновних животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у другим случајевима према процени Установе Центар за социјални рад „Ковин“ у Ковину. Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито: набавка намирница и средстава за хигијену, израда личне карте, набавка уџбеника, набавка неопходне гардеробе и обуће, најнужнијих ствари за домаћинство, набавка медицинских помагала, као и задовољење других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом тешке болести, инвалидности, ризичне трудноће.

Процену угрожености лица и породица врши Центар.

Висина једнократне новчане помоћи утврђује се зависно од потреба и стања појединца, односно породице.

Једнократна новчана помоћ остварује се до висине највишег износа материјалног обезбеђења једночлане породице исплаћеног за мецес који предходи месецу за који се признаје право на ову помоћ.

Појединац и породица могу у току календарске године остварити право на увећану једнократну новчану помоћ:

  1. Лица која су устању социјалне потребе за набавку лекова који нису обухваћени позитивном листом, медицинских помагала и лечење чије трошкове не покрива Фонд за здравствено осигурање;
  2. Породица у којој је наступила смрт једног или више чланова породице, а чији приход у последња 3 месеца не прелази ½ просечне нето зараде исплаћене у Републици Србији према последњем завичном податку надлежног органа за статистику.
  3. Појединац или породица којима је елемнтарном непогодом или несрећним случајем (поплава, пожар, земљотрес) или другим непогодама или знатно оштећен објекат који користе по основу власништва или по основу закупа, , без обзира на висину прихода појединца односно породице.
  4. Дете за плаћање трошкова у поступку лушења родитељског права у висини судских трошкова.

Појединачни износ  права за једнократну новчану помоћ не може бити већи  од  ½ просечне нето зараде исплаћене у Републици Србији према последњем завичном податку надлежног органа за статистику.

Појединачни износ права за увећану једнокатну помоћ не може бити већи од једне просечне нето зараде исплаћене у Републици Србији према последњем завичном податку надлежног органа за статистику.

Неопходна документација за остваривање права


  1. Очитана лична карта
  2. Потврда надлежне здравствене установе
  3. Потврда апотекарске установе
  4. Извод из матичне књиге умрлих
  5. Извештај комисије  о оштећењу стамбеног објекта
  6. Одлука Суда о трошковима

Поступак за доделу једнократне новчане помоћи спроводи се на захтев корисника, на иницијативу других лица, установа, органаорганизација или предлога стручних радника Центра.

На предлог стручног тима, директор Центра доноси решење о одобравању једнократне новчане помоћи.

У поступку решавања о праву на једнократну помоћ Центар је дужан да цени да ли се пружањем других облика заштите може ефикасније постићи задовољење потреба корисника.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин