Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Налаз и мишљење у случаја развода брака и вршења родитељског права или у случају ванбрачне заједнице у поступцима вршења родитељског права

Права и услуге

Налаз и мишљење у случаја развода брака и вршења родитељског права или у случају ванбрачне заједнице у поступцима вршења родитељског права


У вршењу јавних овлашћења, Центар за социјални рад „Ковин“Ковин, у складу са законом, обавља следеће послове сходно јавним овлашћењима тј. пословима органа старатељства повереним Породичним законом( Сл.гл.РС бр. 18/05,72/2011-други закон, 6/15) и Правилником  о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад ("Сл. гласник РС", бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник, 1/2012 - др. правилник, 51/2019, 12/2020 и 83/2022)

У складу са поменутим Правилником у чл.4.ст.2), Центар за социјални рад „Ковин“ као месно надлежни орган старатељства, у складу са позитивном законском регулативом,   доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;

Желимо само да кажемо шта представљају следећи појмови:

1 ) корисник означава особу, породицу или социјалну групу у заједници која користи услуге социјалних служби у задовољавању потреба и која без подршке тих служби не може достићи или одржати квалитет живота или заштитити своја права;

2) "стручни радник" означава стручњака који се бави пословима социјалног рада, управно-правним пословима или пословима планирања и развоја;

3) "случај" означава ситуацију или околности које отежавају задовољавање потреба, ометају функционисање и остваривање права корисника, а поводом којих се покреће професионално вођен процес промене у циљу задовољења потреба и превазилажења проблема корисника;

4) "водитељ случаја" означава стручног радника који је задужен за конкретан случај који утврђује и користи потребне професионалне и друге ресурсе из центра или из других установа и организација у локалној заједници, који су неопходни за задовољавање и превазилажење потреба и проблема, односно пружања одговарајућих услуга кориснику;

5) "вођење случаја" означава системски приступ у социјалном раду који обухвата активности процене, аранжирања приступа услугама, планирања, координације, надгледања и евалуацију услуга које треба да одговоре на потребе конкретног корисника;

Налаз и стручно мишљење (члан 62. Правилника  о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад ("Сл. гласник РС", бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - др. правилник, 1/2012 - др. правилник, 51/2019, 12/2020 и 83/2022)

(1) Налаз и стручно мишљење сачињава водитељ случаја у електронском облику када је потребно суду, другом органу или установи доставити резултате процене или када је потребно упутити корисника на коришћење услуге у другу установу или организацију.

(2) Израда налаза и стручног мишљења обавезна је у следећим ситуацијама:

1. за потребе суда, на захтев суда или када центар покреће поступак пред судом у складу са надлежностима органа старатељства;

Структура налаза и стручног мишљења ( Члан 63)

Основна структура налаза и стручног мишљења обухвата следеће области:

- идентификационе податке корисника и разлог за покретање поступка у центру;- податке о кориснику;- податке о породици и другим значајним особама из корисниковог окружења;- утврђени проблем, потребе и циљ рада;мишљење, односно сумарну процену снага и тешкоћа, што обухвата личне, породичне и срединске ресурсе који могу допринети превладавању проблема, тешкоће или ризика, односно главне области проблема;- планиране и предузете услуге и мере, укључујући и до сада необезбеђене услуге које су потребне за стабилизовање стања корисника.

Садржај налаза и стручног мишљења (Члан 64)

(1) У оквиру налаза и стручног мишљења, водитељ случаја сумарно саопштава резултате процене, планиране и предузете услуге и мере.

(2) Налаз и стручно мишљење, по правилу, садржи:

- разлог за покретање поступка у центру или стање које је допринело настанку проблема;- корисниково виђење проблема, укључујући и како корисник разуме укљученост центра и шта види као потребу за променом;- начин на који значајне особе из корисникове средине виде проблем, разумеју интервенцију центра и шта виде као потребу за променом;- безбедност корисника: потребе за интервенцијама које ће осигурати безбедност;- личне и породичне снаге и ресурси;- ресурсе заједнице и то: опис и процена ресурса заједнице у којој корисник живи, начина на који их користи и процена недовољно приступачних или недостајућих ресурса у односу на проблем или ситуацију корисника;- социјалну подршку коју корисник и породица имају; актуелно стање и социјалну историју корисника, укључујући положај корисника у породици, начин задовољавања потреба корисника у породици, емоционално, физичко, социјално функционисање и тешкоће у функционисању;породичну средину и функционисање, укључујући физичко окружење породице (домаћинства), услове становања, суседство, структуру породице, стабилност, присутне стресове и односе чланова породице; образовање, запосленост и приходе свих чланова породице; питања културе, религије, етничке припадности и начин на који утичу на потребе корисника; историју злостављања, занемаривања и насиља у породици за чланове породице; здравствене и потребе менталног здравља, укључујући и актуелно стање и историју здравствених третмана, употребу лекова, хоспитализације; актуелно стање и историју злоупотребе психоактивних супстанци (алкохола, дрога, таблета и других супстанци) корисника и других чланова породице уколико је релевантно за проблем или ситуацију корисника;  начин на који су корисник и други чланови породице умешани у судске и правне процесе актуелно и у прошлости уколико је релевантно за проблем или ситуацију корисника; додатне информације, укључујући и план за добијање даљих потребних информација;  предузете и планиране мере и услуге од стране центра и других релевантних служби и установа; друге мере и услуге које су потребне за стабилизовање стања корисника и задовољавање потреба које се траже од других служби и органа.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин